Shangai International Art Fair

Kasım 2019, Shangai